Vocabulary Lesson (Intermediate)

法律,乘客,位置,国际,行政,纠纷,信息,愤怒

法律   fǎ lǜ  / law /

乘客   chéng kè  / passenger /

位置   wèi zhi  / position / place / seat /

国际 / 國際   guó jì  / international /

行政   xíng zhèng  / administration / administrative /

纠纷 / 糾紛   jīu fēn  / dispute / issue / to dispute /

信息   xìn xī  / information / news / message /

愤怒 / 憤怒   fèn nù  / angry / indignant /