Basic Vocabulary Lesson

姑娘,专业,学生,客气,清楚,先生,仔细

姑娘   gū niang  / girl /

专业 / 專業   zhuān yè  / specialized field /

学生 / 學生   xué sheng  / student /

客气 / 客氣   kè qì  / polite /

清楚   qīng chu  / clear / clearly understood / distinct /

先生   xiān sheng  / sir / mister / teacher / (title of respect) /

仔细 / 仔細   zǐ xì  / careful / attentive / cautious /