Basic Vocabulary Lesson

老师,学校,早上,起来,运动

老师 / 老師   lǎo shī  / teacher /

学校 / 學校   xué xiào  / school /

早上   zǎo shang  / early morning /

起来 / 起來   qǐ lai  / beginning or continuing an action / upward movement / stand up /

运动 / 運動   yùn dòng  / movement / campaign / sports /