Vocabulary Lesson (Advanced)

情绪,标准,维持,饮食,温度,环境

情绪 / 情緒   qíng xù  / feeling / sentiment /

标准 / 標準   biāo zhǔn  / (an official) standard / norm / criterion /

维持 / 維持   wéi chí  / to keep / to maintain / to preserve /

饮食 / 飲食   yǐn shí  / (n) food and drink /

温度 / 溫度   wēn dù  / temperature /

环境 / 環境   huán jìng  / environment / circumstances / surroundings /